Nedenfor er det angitt noen byggfaglige lenker.

Myndigheter og offentlige etater:
DiBK, Direktoratet for Byggkvalitet, fagetaten til Kommunal- og regionaldepartementet 
Harmoniserte standarder godkjent av EU for CE-merking 
NA, Norsk Akkreditering
Miljødirektoratet
Statens Vegvesen 
Nando, EUs database over utpekte tekniske kontrollorganer 

Organisasjoner:
Betongelementforeningen
FABEKO, Norsk Fabrikkbetongforening 
NB, Norsk Betongforening
TEKNA, Teknisk-naturvitenskaplig forening
NITO, Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
NKF, Norsk Kommunalteknisk Forening
Norsk Bergindustri 
RIF, Rådgivende Ingeniøreres Forening

Standardiserings- og normarbeid:
CEN, den europeiske standardiseringsorgansisasjonen 
ISO, den internasjonale standardiseringsorganisasjonen 
SN, Standard Norge

Forskning og utvikling:
SINTEF Byggforsk

Andre byggfaglige lenker:
Byggeindustrien
Byggtjeneste 
BASAL AS