I det etterfølgende er relevante standarder gruppert pr. klasse. For enkelte områder finnes det i tillegg en oversikt over andre aktuelle spesifikasjoner (f.eks. finnes bestemmelser, rundskriv og andre tekniske dokumenter). Dette er dokumenter som legges til grunn ved sertifisering innen de enkelte områder.

Systemsertifisering

NS-EN ISO 9001:2015 Ledelsessystemer for kvalitet
NS-EN ISO 14001:2015 Ledelsessystemer for miljø
SN-BS OHSAS 18001:2007 Styringssystemer for arbeidsmiljø
Rundskriv 2/16, August 2016: NS-EN ISO 9001 OG NS-EN ISO 14001 – Reviderte utgaver
Rundskriv 2/15, Januar 2015: Presisering av krav ved svar på avvik

Produktsertifisering

Hoveddelen av Kontrollrådets virksomhet er i dag produktsertifisering og utføres innenfor etterfølgende
produktområder. I stor utstrekning utføres denne sertifiseringen med grunnlag i harmoniserte
europeiske standarder som gir grunnlag for obligatorisk CE-merking og utarbeidelse av
Ytelseserklæringer.
Da det vil være forskjell mellom tidspunktet for utgivelse av en EN-standard fra CEN og tidspunktet for
når den kan tas i bruk som en harmonisert standard, har vi utarbeidet og vedlikeholder en oversikt over
gyldige harmonisert standarder.

Ved å følge denne linken finner du oversikten som viser hvilke
standarder vi må legge til grunn ved sertifisering iht. de harmoniserte produktstandardene.

Klasse A: Fabrikkblandet betong
NS-EN 206:2013+A1:2016+NA:2017

Klasse B: Betongprodukter til bygninger
NS-EN 490: Betongtakstein
NS-EN 771 – 3: Blokkprodukter
NS-EN 15435: Forskalingsblokker
Rundskriv 2/10, september 2010: Krav til produksjonskontrollsystem
Bedriftens system for produksjonskontroll (PKS)
Egenkontroll av blokkprodukter

Klasse C: Rør og kumelementer
NS 3121 : Rør
NS 3139 : Kummer
Rundskriv 2/10, september 2010: Krav til produksjonskontrollsystem
Bedriftens system for produksjonskontroll (PKS)

Klasse D: Betongelementer
NS-EN 13369 : Felles regler for prefabrikerte betongprodukter
NS-EN 1168 : Hulldekkelementer
NS-EN 1317 : Vegrekker/midtdelere
NS-EN 12737 : Spaltegulvelementer
NS-EN 12794 : Fundamentpeler
NS-EN 12839 : Elementer for gjerder
NS-EN 12843 : Master og stolper
NS-EN 13224 : Ribbedekkeelementer
NS-EN 13225 : Lineære konstruksjonselementer
NS-EN 13747 : Gulvplater for gulvsystemer
NS-EN 14843 : Trapper
NS-EN 14844 : Firkantkulvert
NS-EN 14991 : Fundamenter
NS-EN 14992 : Veggelementer
NS-EN 15050 : Bruelementer
Full versjon på engelsk av Final Position Paper fra SG13
Norsk oversettetelse av aktuelle punkter i Final Posistion Paper fra SG13
Rundskriv 1/15, januar 2015: Endringer i kravelementer
Rundskriv 1/16, januar 2016: Endringer i kravelementer – Sveising

Klasse E: Stålkomponenter
NS-EN 1090-1 Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner
Rundskriv 4/18, april 2018: Revisjonsfrekvens

Klasse F: Lettbetong
NS-EN 12446 : Pipeelementer. Ytterelementer av betong
NS-EN 1520 : Lettbetongelementer
NS-EN 771 – 3 : Blokkprodukter
Egenkontroll av blokkprodukter

Klasse G: Tilsetningsstoffer og tilsetningsmaterialer
Tilsetningsstoffer:
NS-EN 934-2 : Betong
NS-EN 934-5 : Sprøytebetong
NS-EN 934-6 : Samsvarskontroll
Tilsetningsmaterialer:
NS-EN 13263 : Silikastøv

Klasse H: Laboratorier
Tekniske bestemmelser for klasse H Laboratorier revidert juni 2010 (revisjon 4)
Regler for feltprøving av betong

Klasse K: Armering og stålkomponenter
prEN 10138 del 3 : Spennstål.Spenntau
NS 3576 del 1 : Kamstål B500NA :2005
NS 3576 del 2 : Kamstål B500NB :2012
NS 3576 del 3 : Kamstål B500NC :2012
NS 3576 del 4 : Armeringsnett :2005
NS 3576 del 5 : Rustfri armering :2012
NS-EN 1090 del 1 : Stålkomponenter :2009
NS-EN 10080 : Armeringsstål :2005
Rundskriv 1/11, januar 2011 : Sertifisering av armeringsprodukter
Bedriftens system for produksjonskontroll (PKS)

Klasse L: Produkter av støpejern
NS-EN 124:2015 Sluktopper og kumtopper for kjøre- og fotgjengerområder
Spesielle bestemmelser for utstedelse av lisenser for bruk av NS-merket
Bedriftens system for produksjonskontroll (PKS)

Klasse M: Sement
NS-EN 197 : Sement

Klasse N: Gate-, vei-, og parkprodukter av betong
NS-EN 1338 : Belegningsstein
NS-EN 1339 : Heller
NS-EN 1340 : Kantstein
Rundskriv 2/10, september 2010: Krav til produksjonskontrollsystem
Bedriftens system for produksjonskontroll (PKS)

Klasse O – Produkter for overflatebehandling og reparasjon av betong
NS-EN 1504-2 : Systemer for overflatebehandling
NS-EN 1504-4 : Lim for konstruktive formål
NS-EN 1504-6 : Forankring av armeringsstang

Klasse P: Tilslag
NS-EN 12620:2002+A1:2008+NA:2016: Tilslag for betong
NS-EN 13043:2002+NA:2008: Tilslag for asfalt
NS-EN 13055-1:2002+NA2007: Lett tilslag for betong og mørtel
NS-EN 13055-2:2004: Lett tilslag for ubunden bruk
NS-EN 13139:2002: Tilslag for mørtel
NS-EN 13242:2002+A1:2007+NA:2009: Tilslag for vei
NS-EN 13285:2010: Mekanisk stabiliserte masser
NS-EN 13383-1:2002: Vassbyggingsstein
NS-EN 13450:2002+NA:2009: Tilslag for jernbaneballast
Veiledning til standardenes krav om produksjonskontroll
Rundskriv 3/18, mars 2018 : Fremmedstein

Klasse R: Puss- og murmørtler
NS-EN 998-1 : Pussmørtler
NS-EN 998-2 : Murmørtler
NS-EN 1504 : Reparasjonsmørtler
Rundskriv 1/18, januar 2018: Sertifisering av tørrbetonger
Rundskriv 2/18, mars 2018: Mørtler – reviderte standarder
Bedriftens system for produksjonskontroll (PKS)

Klasse S: Asfalt og tilhørende bindemidler
NS-EN 12591 : Bitumen
NS-EN 13108-1 til 8 : Asfalt
NS-EN 13808 : Bitumenemulsjon
NS-EN 14023 : Polymermodifisert bitumen

Spørsmål? Kontakt oss!

Finn kontaktinformasjon til alle våre ansatte her, spør oss gjerne om du har spørsmål rundt sertifisering .